Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam / Vietnam Industrial Real Estate Association (VIREA)

Exhibitor

Vietnam Industrial Real Estate Association (VIREA) Introduction

Vietnam Industrial Real Estate Association (abbreviated name: VIREA) was established under Decision No. 91/QD-HHBDSVN-BCH, dated December 11, 2023 of the Vietnam Real Estate Association (VNREA), Vietnam Industrial Real Estate Association is a social organization that gathers and represents organizations and individuals operating in the field of industrial real estate from all economic sectors of the country.

Members of VIREA include: investors of Industrial Parks, Export Processing Zones, Economic Zones, High-Tech Parks, Industrial Clusters; secondary investors and supporting businesses nationwide. The central goal of VIREA is to promote technology, innovation and promote sustainable development, which is the guiding principle in the journey of supporting members, businesses and organizing activities of VIREA. 

Giới thiệu về Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam

Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam (tên viết tắt: VIREA) được thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-HHBĐSVN-BCH, ngày 11/12/2023 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp và đại diện cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam.

Thành viên Liên Chi hội bao gồm: chủ đầu tư các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao, Cụm công nghiệp; các nhà đầu tư thứ cấp và các doanh nghiệp phụ trợ trên phạm vi cả nước. Mục tiêu trọng tâm của Liên Chi hội là đẩy mạnh công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong hành trình hỗ trợ hội viên, doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động của Liên Chi hội.

website

Contact us

To sponsor or exhibit:
Bastiaan van der Heijden

bastiaan.heijden@terrapinn.com
or
Alice (Hoang Anh) Chevalier

alice.chevalier@terrapinn.com

 

Speaking opportunities:
Phu Nguyen

phu.nguyen@terrapinn.com
Zalo: 096 170 8538

 

To be a partner:
Hairol Salim 

hairol.salim@terrapinn.com
or
Danelle Filipinas
danelle.filipinas@terrapinn.com