ADMISSION GUIDELINES

 
Event operating hours (Ho Chi Minh City time, GMT+7) 
Conference and Exhibition: 0900 – 1700 daily 
 
Registration hours (Ho Chi Minh City time, GMT+7) 
Conference and Exhibition: 0830 – 1630 daily 
 
 • Solar & Storage Live Vietnam 2024 is an event strictly reserved for trade professionals only 
 • Only registered attendees are allowed into the Halls. 
 • The general public and minors below 18 years of age will not be admitted regardless of the presence of adults 
 • Each badge is valid for one person. Badges are non-transferable. You may be asked by the security personnel to present proof of identification before entering the Halls 
Attire guidelines 
Only business attire is allowed in the Exhibition Halls. Bermudas, shorts, sports sandals, slippers, flip-flops etc. are strictly prohibited. 
 
 
Photography and videography 
Considering safe event management measures implemented for the event, please note that 
 • No photography or video equipment allowed unless approval is obtained from the Organiser. 
 • Recording of interviews must be scheduled and recorded in a booth and/or a designated room or enclosed location in the Hall 
 
All interviews must be scheduled in advance with the Organiser. Walking up to an attendee with a camera or microphone and asking for an interview without prior approval is not permitted. 
 
You may be photographed, audio recorded and video-recorded at Solar & Storage Live Vietnam 2024 organised by Terrapinn Pte Ltd. By entering the event premises, you consent to all photographs, interviews, audio recordings and/or video recordings made, produced or taken of you ("Materials") and the use, release, publication, exhibition, or reproduction of the Materials in all marketing and communication materials in any media by Terrapinn, its affiliates and/or representatives. Should you wish to opt out of the above, please reach out to us at customerservice.sg@terrapinn.com   
 
The Organiser reserves the rights to refuse admission or to remove any person from the event without having to specify a reason. 
 

QUY ĐỊNH THAM DỰ SỰ KIỆN  

 
Giờ hoạt động của sự kiện (giờ Thành phố Hồ Chí Minh, GMT+7) 
Hội nghị và Triển lãm: 08:30 đến 17:00 hằng ngày 
 
Giờ đăng ký (giờ Thành phố Hồ Chí Minh, GMT + 7) 
Hội nghị và Triển lãm: 08:00 đến  16:30 hằng ngày 
 
 • Solar & Storage Live Vietnam 2024 là một sự kiện dành riêng cho các chuyên viên thương mại 
 • Chỉ những người tham dự đã đăng ký và được phê duyệt tham dự từ trước được phép vào các hội trường. 
 • Công dân tự do và trẻ em dưới 18 tuổi đều không được phép vào sự kiện trừ phi có sự đồng hành của người lớn.  
 • Mỗi huy hiệu chỉ có giá trị cho một người. Huy hiệu không thể chuyển nhượng. Người tham dự có thể được nhân viên an ninh yêu cầu xuất trình thẻ tham dự/huy hiệu trước khi vào Hội trường
Quy định về trang phục 
Chỉ trang phục công sở được cho phép khi vào các phòng triển lãm. Quần short, dép xăng-đan thể thao, dép lê, dép xỏ ngón,.. đều không được phép.  
 
Chụp ảnh và quay hình 
Để đảm bảo quản lý an toàn cho sự kiện, xin lưu ý: 
 • Không được phép sử dụng thiết bị chụp ảnh hoặc quay phim trừ khi được sự chấp thuận của Ban tổ chức. 
 • Việc ghi hình các cuộc phỏng vấn phải được lên lịch và được quay trong gian hàng hoặc phòng được chỉ định hoặc một địa điểm kín ở trong Hội trường.   
 
Tất cả các cuộc phỏng vấn phải được lên lịch trước với Ban tổ chức. Không được phép bước đến gần người tham dự với máy ảnh hoặc micrô và yêu cầu phỏng vấn mà không có sự chấp thuận trước. 
 
Bạn có thể được chụp ảnh, ghi âm và quay video tại Solar & Storage Live Vietnam 2024 do Terrapinn Pte Ltd tổ chức. Khi bước vào khuôn viên sự kiện, bạn đồng ý với tất cả các hình ảnh, cuộc phỏng vấn, bản ghi âm và/hoặc bản ghi video được thực hiện, sản xuất hoặc chụp của bạn ("Tài liệu") và việc sử dụng, phát hành, xuất bản, triển lãm hoặc sao chép Tài liệu trong tất cả các tài liệu tiếp thị và truyền thông trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào của Terrapinn, các chi nhánh và/hoặc đại diện của Terrapinn. Nếu bạn muốn từ chối những điều trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ customerservice.sg@terrapinn.com
 
Ban tổ chức có quyền từ chối tham gia hoặc mời bất kỳ người nào ra khỏi khỏi sự kiện mà không cần nêu rõ lý do. 

Contact us

To sponsor or exhibit:
Bastiaan van der Heijden

bastiaan.heijden@terrapinn.com
or
Alice (Hoang Anh) Chevalier

alice.chevalier@terrapinn.com

 

Speaking opportunities:
Phu Nguyen

phu.nguyen@terrapinn.com
Zalo: 096 170 8538

 

To be a partner:
Hairol Salim 

hairol.salim@terrapinn.com
or
Danelle Filipinas
danelle.filipinas@terrapinn.com