Solar Theatre

FREE to attend

 

DOWNLOAD BROCHURE

 

Level 3 Seminar Theatre, Wednesday 3 April 2019

Ivan Poerwowidjojo
Level 3 Seminar Theatre
10:00

Solar & Storage: The Outlook

Điện mặt trời & Dự trữ năng lượng: Tổng quan và Tương lai
Van Trung Mai
Level 3 Seminar Theatre
10:30

Rooftop solar after July 2019: Insights from insiders

Điện mặt trời áp mái sau 07/2019: Người trong cuộc nói gì?
Tuyet Phuong Nguyen
Level 3 Seminar Theatre
11:00

Enhancing the durability for solar panels

Tăng độ bền nhiệt cho pin mặt trời
Truong HAN Tran
Level 3 Seminar Theatre
11:30

Utility-scale solar project development best practices

Phát triển dự án nhà máy điện mặt trời
Level 3 Seminar Theatre
12:00

BREAK

GIẢI LAO
Kuldeep Kumar Jain
Level 3 Seminar Theatre
13:00

Fostering partnerships in solar in Vietnam - The Vikram philosophy

Phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực năng lương mặt trời tại Việt Nam - Triết lý của Vikram
Sen Dinh
Level 3 Seminar Theatre
13:30

Effects of shading on PV module & solution

Ảnh hưởng của hiện tượng che khuất đến pin mặt trời và giải pháp
Yucheng Mei
Level 3 Seminar Theatre
14:00

Weather monitoring in solar plant

Giám sát thời tiết tại nhà máy điện mặt trời
Tan Huynh
Level 3 Seminar Theatre
14:30

Solar PV application in shrimp ponds: A case study from Thailand

Bài học từ Thái Lan về ứng dụng điện mặt trời trong nuôi tôm
Yezdan Akcacakir
Level 3 Seminar Theatre
15:00

Bankability in solar financing

Gia tăng khả năng nhận vốn từ ngân hàng khi phát triển dự án điện mặt trời
Siroy Wu
Level 3 Seminar Theatre
15:30

Face to face with solar energy

Đối diện với năng lượng mặt trời
Siroy Wu, Sales Manager, GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
Tuan Pham
Level 3 Seminar Theatre
16:00

Solar rooftop and Virtual Power Plant

Điện mặt trời áp mái và "Virtual Power Plant": Những điều bạn cần biết
Quoc Toan Dang
Level 3 Seminar Theatre
16:30

Rooftop solar: The green city model

Mô hình điện mặt trời áp mái Green City
last published: 02/Apr/19 02:05

 

Level 3 Seminar Theatre, Thursday 4 April 2019

Ashok Nair
Level 3 Seminar Theatre
10:00

Solar EPC Selection: Reducing risks and maximising performance

Lựa chọn nhà thầu EPC cho dự án điện mặt trời: Giảm thiểu rủi ro và nâng cao tối đa hiệu quả
Thang Vu
Level 3 Seminar Theatre
10:30

Application of Energy Storage System for solar farm in Vietnam

Ứng dụng của hệ thống dự trữ năng lượng cho nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam
Thang Vu, Country Manager - Vietnam, SUNGROW
Dung Tran
Level 3 Seminar Theatre
11:00

Developing an alarming system for the emergencies on the medium voltage grid lines

Nghiên cứu phát triển thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới trung áp
Imran Atcha
Level 3 Seminar Theatre
11:30

Innovative technology and design best practices for commercial solar projects

Những cải tiến công nghệ và thiết kế cho các dự án điện mặt trời thương mại
Linh Thai
Level 3 Seminar Theatre
11:30

Social and community considerations in renewable energy project development

Những vấn đề cần lưu ý về xã hội và cộng đồng khi phát triển dự án năng lượng tái tạo
Level 3 Seminar Theatre
12:00

BREAK

GIẢI LAO
Rishabh Jain
Level 3 Seminar Theatre
13:30

Financing models for solar projects

Các mô hình tài chính cho phát triển dự án năng lượng mặt trời
Tuan Le
Level 3 Seminar Theatre
14:00

Application of solar PV in agriculture: The potential in Vietnam

Kết hợp điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp: Tiềm năng tại Việt Nam
Nam Hoang
Level 3 Seminar Theatre
14:30

Environmental issues in renewable energy

Những vấn đề cần lưu ý về môi trường khi phát triển năng lượng tái tạo
Cu Luong
Level 3 Seminar Theatre
15:00

Solar Energy & The University: Partnering to develop new technologies

Trường đại học & Điện mặt trời: Nắm bắt cơ hội để phát triển các công nghệ mới
Tuan Nguyen
Level 3 Seminar Theatre
15:30

Workshop on operating a utility-scale solar plant

Những vấn đề cần lưu ý khi vận hành nhà máy điện mặt trời
Thanh Ngo Quang
Level 3 Seminar Theatre
16:00

Vietnam households' access and consumption of energy and implication for policy making

Tiếp cận tiêu dùng năng lượng của hộ gia đình Việt Nam và hàm ý đối với chính sách điện
Thanh Ngo Quang, Faculty Member, NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY
last published: 02/Apr/19 02:05