Follow us on social #SolarShowMENA

 

To sponsor or exhibit

Sara Atwi
sara.atwi@terrapinn.com

To speak

Jessica Freeman
jessica.freeman@terrapinn.com

Marketing enquiries

Szimonetta Katona
szimonetta.katona@terrapinn.com