2022 SPONSORS

 

 

Silver Sponsor

Silver Sponsor

Silver Sponsor

Silver Sponsor

Silver Sponsor

 

GET INVOLVED AT MOVE EV

 

 

TO SPONSOR


Kym Chua
kym.chua@terrapinn.com

 

 

 

TO SPEAK


Yaroslava Bhandari
yaroslava.bhandari@terrapinn.com

 

 

 

MARKETING OPPORTUNITIES


Christine Lee
christine.lee@terrapinn.com