DAI THINH PHAT VIET NAM CO.,LTD .

Exhibitor

Dai Thinh Phat Vietnam Company Limited also known as DTP Vietnam, operates primarily in two areas:
1. Supplying 
high quality materials and equipment for Heavy Industries and Petroleum
2. Providing technical and consulting services
 

Our partners include:

PVDRILLING, Liên Doanh Dầu Khí Vietsov Petro, PVSHIPYARD, VINASHIN,Xây Lắp Dầu Khí - PCC1, Xi măng Holcim, Xi Măng Vicem Hà Tiên 1, Nhà Máy Đạm Phú Mỹ, Nhà Máy Thép Pomina, Tổng Công Ty Lắp Máy - LILAMA, COMA and more.

website